תקנון

כללי

 1.1 האתר הינו חנות וירטואלית שהוקם ומופעל על ידי  סימפלי סמארט בע”מ

 1.2 השימוש באתר מעיינות מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר מעיינות מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו

 1.3 אתר א.א מעיינות בע”מ עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי גלאור, אלא בידי גורמים אחרים שלמעיינות אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, מעיינות, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר מעיינות  משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם

 1.4אתר א.א מעיינות בע”מ מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי מעיינות ו/או מפיציה ברחבי הארץ


1.5 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר א.א מעיינות בע”מ, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר א.א מעיינות בע”מ אין כפל מבצעים

1.6 כל המבצע פעולת רכישה באתר מעיינות, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר מעיינות, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה

1.7 החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו,יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה
לפיכך,החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים,אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור.למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר

1.8 לבירורים ניתן לפנות בטלפון :*2454

1.9 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר,אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת,גם פנייה למין השני בהתאם

2. מי זכאי לבצע פעולות רכישה

2.1 רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות

2.2 כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר מעיינות ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר מעיינות , רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש“) 2.3 פעולת רכישה של מוצרים באתר מעיינות, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל

2.3 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי מעיינות הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש

2.4 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

 2.5מעיינות תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר


2.6 א.א מעיינות בע”מ רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 2.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מעיינות מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים


2.8.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

 2.8.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במעיינות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מעיינות והחברות המציעות

 2.8.3 אם עשית שימוש בשרותי מעיינות לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

 2.8.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מעיינות או מי מטעמה 

 2.8.5 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות מעיינות

 2.8.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי


3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר א.א מעיינות בע”מ.

 3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך

 3.2 מעיינות  מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי

 3.3 מעיינות מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. למעיינות שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה

 3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי מעיינות ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל מעיינות לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי,תשיב מעיינות לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד א.א מעיינות בע”מ בעניין זה

 3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר מעיינות

3.5.1  מכירה אישית או פומבית ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי לא תחשב ותתבטל אוטומטית עיי המערכת 3.5.2מחיר ההובלה או המשלוח משתנה בהתאם למרחק הגיאוגרפי .ממחסני החברה המצויים באור יהודה במידה ואין הסכמה על מחיר משלוח המוצר, רשאי הקונה לבטל את העיסקה ללא הסברים או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו ישירות ממחסני החברה בתאום מראש.

3.5.3 למעיינות שמורה הזכות להודיע,כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע”י המציע ובמקרים כאמור,לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים

3.5.4 למעיינות שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה מעיינות רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

 3.5.5דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה

 3.5.6התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחדתוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר מעיינות ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה

 3.5.6מפרט כללי של המוצר

 3.5.7זהות חברת השירות.

3.6 ככל שיש במעיינות קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים,לא תשא מעיינות באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם  מעיינות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,כספי או אחרשייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות א.א מעיינות בע”מ.

 3.7רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום מכירת “הפיצוץ” להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירת “הפיצוץ” תהיה הנהלת מעיינות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת

4. אופן ביצוע פעולת רכישה

  4.1רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר מעיינות ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי 

 4.2בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה מעיינות ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכתבמקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולהבמקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של מעיינות בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה מעיינות זכאית לבטל את ההזמנה

 4.3אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד

 4.4פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של א.א מעיינות בע”מ בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי מעיינות תשמור את פרטיו במערכת נתוניה

 4.5מערכת המחשב של מעיינות מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר מעיינות ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה

 4.6על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי מעיינות באופן תקין ומסודר,כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. מעיינות לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי מעיינות

 4.7איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה


5. ביטול עסקת הרכישה כאשר הודגם מכשיר בבית הלקוח לא יחשב כעסקת טלפונית ואין אפשרות לביטול 

 5.1 זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים : 

 5.2 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי מעיינות בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן : “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר

 5.3 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפולשהרוכש פתח את אריזתם המקורית

 5.4 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר מעיינות או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית מעיינות לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית מעיינות לגבות פחת מהלקוח

 5.6 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול מעיינות שוב ללא פגם במוצר או באריזה . 

 5.7 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולהכפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים מעיינות ואו בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם

 5.8בעסקת רוכלות דמי ביטול עד 30 אחוז מס”כ העסקה +הובלות הלוך חזור

6.תשלום

 6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי

 6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר

6.3 אין כפל הנחות ומבצעים

7. אחריות ושירות

 7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר מעיינות הנם חדשים אלא אם צוין אחרתבאריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש

 7.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכשלהביא את המוצר לתיקון על חשבונו לבית העסק.

כל תביעה תידון בבית משפט ת”א או ראשל”צ 7.3

 תנאים נוספים 8.

8.1 מעיינות שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר מעיינות

 8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר מעיינות משום מצג מצד מעיינות ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי מעיינות. בשום מקרה לא תחול על מעיינות  אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר מעיינות.

 8.3 ידוע לגולש כי מעיינות תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר מעיינות כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר מעיינות.

 8.4 ידוע לגולש כי מעיינות ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר מעיינות יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר מעיינות

 8.5 כל המחירים המוצגים באתר מעיינות כוללים מע”מ 

 8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר מעיינות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי מעיינות שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר מעיינות וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה

 8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מעיינות יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר מעיינות, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית גלאור להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה .  אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות דואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.

אחריות החברה אינה כוללת תיקון ו/או החלפה המבוצעים על ידי מתקין ו/או טכנאי מטעם החברה

8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצרבמחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה מעיינות רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה

 8.9במידה ויתברר למעיינות כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תינתן אפשרות ללקוח לשלם תוספת בעבור הובלה החורגת מגבולותיה הרגילים של מעיינות ( חדרה -גדרה) או תהיה מעיינות רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. . איזור החלוקה הסטנדרטי הכלול במחיר העסקה הינו חדרה-גדרה. למעיינות שמורה הזכות לגבות תוספת מחיר בעבור הובלה לערים ומקומות אשר לא נכללים בטווח הזה. תוספת התשלום תיגבה בהתאם ליעד האספקה המבוקש

 8.10בוטלה העסקה על פי סעיפים 41, 40, 39 לעיל, תשיב מעיינות לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלווהרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה

 8.11מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה

.8.12ידוע לגולש באתר מעיינות כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר מעיינות הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של מעיינות. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר מעיינות ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של מעיינות מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר מעיינות אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי מעיינות ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות

 8.13 ידוע לגולש כי מעיינות שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר מעיינות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת

 8.14ידוע לגולש כי מעיינות לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר מעיינות או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של מעיינות.8.15 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בכפר סבאו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית

 8.16כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

8.17 אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות דואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.
אחריות החברה אינה כוללת תיקון ו/או החלפה המבוצעים על ידי מתקין ו/או טכנאי מטעם החברה.

9. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

 9.1 מעיינות  תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של מעיינות  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת מעיינות יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע מעיינות- לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מעיינות

 9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של מעיינות. מעיינות שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש במעיינות מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר

 9.3 מעיינות לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן

 9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו

 9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במעיינות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מעיינות והחברות המציעות

 9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי מעיינות  לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה

 9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם מעיינות או מי מטעמה

 9.3.5 אם התקבל בידי מעיינות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי

 9.3.6 בכל מחלוקת, טענהדרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מעיינות. 

 9.3.7 אם מעיינות תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך מעיינות, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו

 9.3.8 מעיינות רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש במעיינות לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מעיינות תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי


10. הקניין הרוחני

 10.1 כל זכויות הקניין הרוחני במעיינות, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של מעיינות בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר מעיינות, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו

 10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחרתמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת מעיינות מראש ובכתב).

החזרת מכשיר וזיכוי למזמינים באתר בלבד עד 14 יום מיום הקניה

 משלוחים :

בעיקרון, כל הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי באופן קבוע וזמינים לאספקה מיידית, במקרים חריגים בהם חסר או אזל פריט מהמלאי, אנו מתחייבים להודיע טלפונית ללקוח שהזמין מוצר, על כל חוסר בפריט.

במידה וניתן יהיה להשיג את הפריט תוך זמן קצר, נציג חברת מעיינות יסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר. בכל מקרה לא נעכב משלוח בגלל פריט חסר ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר למשתמש ותינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות.

מפעיל האתר ידאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף הקניה / דף ההזמנה בתוך 3 ימי עסקים מיום אישור חברת האשראי, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

יש לשים לב כי יתכנו עיכובים ע”י חברת המשלוחים במקרים של יעדים שונים וכן עקב תקלות טכניות.

יש להדגיש כי זמן אספקת המוצר הנו עד 14 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים), כאשר המוצר קיים, זמין במלאי אצל אצלנו ו/או היבואן/היצרן.

במקרה של איסוף עצמי של המוצר מסניף מעיינות המרכזי או מכל מקום אחר, שתואם מראש עם מפעילי האתר, יידרש הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמי של המוצר, יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו, לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.

מחיר המשלוח משתנה בהתאם למוצר ומופיע בתהליך הרכישה באתר.

הובלה רגילה היא עד המדרכה בפתח הבית או הבנין.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת. הובלה מיוחדת משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או למקומות שאינם נגישים עם רכב ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים נוספים.

במקרה של הובלה מיוחדת, חברת מעיינות ו/או הספקים שלה, יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

מחיר המשלוח תלוי גם במרחק הגיאוגרפי ובנגישות, והמחיר למרחק גיאוגרפי מיוחד יצויין באתר בד”כ.

להלן רשימת יישובים ואזורים אשר לא נכללים בצירי ההובלה הסדירה של האתר ואליהם מחיר המשלוח ינתן טלפונית בלבד: ישובי הערבה, אילת, רמה”ג, ישובי איו”ש, ישובים דרומיים לב”ש.

יודגש בזאת כי חברת מעיינות לא תיתן כל פיצוי כספי או אחר על עיכוב או תקלה במועד האספקה !

במקרים מסויימים בגין הזמנת מספר מוצרים מאותו סוג דרך האתר, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני לגבי תיאום דמי המשלוח.

*משלוחים עד כ-2 ק”ג נשלחים עי דואר רשום בדואר ישראל.

*משלוחים מעל 2 ק”ג ועד 25 ק”ג נשלחים דרך חברת הובלות חיצונית

זמני אספקה

*זמן אספקה – עד 14 ימי עסקים למעט פריטים חריגים **

 *** תמונות להמחשה בלבד ( ייתכנו שינויים קלים בצבעים ובפרזול ) ****

small_c_popup.png

יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ איתנו?

חייגו עכשיו: ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1700-700-585‬‬‬‬‬‬‬‬
או השאירו פרטים ומיד ניצור אתכם קשר: